preload preload preload preload preload preload
 
 
 
Zoeken

Hoopgevende resultaten Puro concept

puro_concept_met_humor
 

NIEUWS archief

Hoopgevende resultaten uit eerste verkenningen van het Puro concept
 

Tijdens de bijeenkomst op 1 april bij Waterleidingbedrijf Oasen in Gouda hebben diverse partijen een presentatie gegeven omtrent het probleem van verzilting van het op te pompen zoete grondwater en hoe hier met een veranderende manier van denken een energiezuinige oplossing voor gevonden kan worden. Met het Puro concept is dit in principe mogelijk. Her Puro concept is een techniek om brak grondwater te zuiveren op een energiezuinige manier en het brijn (concentraat) dat hierbij overblijft in de ondergrond te infiltreren. Tijdens diverse presentaties van betrokken partijen zowel ambtenaren, technici als juristen van provincie, overheid, waterbedrijven, kennisinstituten en installatiebouwers, werden de problemen geschetst, modelstudie berekeningen geëvalueerd, de juridische kanten gepresenteerd en ervaringen en inzichten gedeeld.

Ir. Arie Haasnoot van drinkwaterbedrijf Oasen schetste de situatie hoe door klimaatveranderingen drinkwaterbedrijven zoals Oasen, maar ook industrie en tuinbouwbedrijven in de nabije toekomst onvermijdelijk te maken krijgen met verzilting van hun zoete bronnen. Het energiezuinige Puro concept waarbij het concentraat in de bodem terug geïnfiltreerd wordt, werd nader uitgelegd. Aan het einde van zijn betoog werd een oproep gedaan om de verzilting te accepteren als feit en samen met de overheid de mogelijkheden te bekijken voor oplossingen.

Prof. dr. ir. Theo Olsthoorn (TU Delft en Waternet) liet prachtige bewegende beelden zien van de beweging van zoet en zout water. Hij maakte duidelijk dat de gangbare modelberekeningen aan brak water zonder dichtheidsverschillen foute resultaten oplevert. Ook blijkt dat in vrij veel gevallen uiteindelijk enige verzilting optreedt. Dhr. Oltshoorn eindigde zijn betoog met de vaststelling dat we moeten leren leven met verzilting en brak water.

Warmtepomp
 

Dat er al enige ervaring is met de ontzilting van grondwater bij waterleidingbedrijven was al bekend. Op locatie Ridderkerk heeft Oasen al in 2005 een anaerobe omgekeerde osmose installatie van Logsiticon geplaatst welke naar tevredenheid werkt. Tevens doet Drinkwaterbedrijf Brabant Water sinds 2009 proeven met een anaerobe omgekeerde osmose ook weer ontworpen en gebouwd door Logisticon waarbij het brijn in de ondergrond terug geïnfiltreerd wordt.

Ir. Ate Oosterhof (Nederlands grootste drinkwaterbedrijf Vitens) presenteerde hun ervaringen van de afgelopen jaar tijdens een proefproject in het Friese Noard-Burgum waarbij het voorafgaande vergunningtraject 2 jaar duurde. De testen gaan naar verwachting buitengewoon goed. De brakwaterput bleek tot hun verbazing langzaam te verzoeten en was er geen sprake van zoute neerslagen in de ondergrond. Er wordt gewerkt aan verdere verlenging van de proeven.

Dr. Andrea Keessen (Universiteit Utrecht) presenteerde een verkenning van de juridische kant van het ontzilten van brak water en de infiltratie van concentraat. In dit onderzoek uitgevoerd door Juliette Pelamonia en onder begeleiding van Andrea Keessen zijn zowel Europese, als landelijke en provinciale regels die in Nederland gelden onderzocht. Het bleek dat alle gericht zijn op het voorkomen van verontreinigingen van de ondergrond. Dit is een goede zaak, ook volgens alle aanwezigen. Er blijkt ook nog veel regelgeving nog in ontwikkeling te zijn. Volgens de onderzoekers zijn er binnen de huidige wetgeving zeker mogelijkheden om concentraatinjectie in de diepere ondergrond onder goed gereguleerde omstandigheden toe te staan.

In het nawoord van de algemeen directeur van Oasen dhr. Alexander Vos de Wael bedankte hij de sprekers en concludeerde dat het dus niet de vraag is OF we iets met brak water moeten, maar wanneer we moeten beginnen. Hij deed een oproep aan de aanwezige ambtenaren om hier de komende jaren samen naar te kijken. Vanuit de provincie werd hier positief op gereageerd. Het probleem was zeker helder en de uitnodiging werd geaccepteerd om hier gezamenlijk aan te werken.

Tijdens de nabespreking, onder het genot van een drankje, was duidelijk dat verzilting en hoe om te gaan met het zoute concentraat een onderwerp is dat zowel nationaal als internationaal hoog op de agenda staat. Veel delta’s en droge gebieden verkennen het gebruik van brak water voor drinkwater of irrigatie. Dat anaerobe grondwaterzuivering met omgekeerde osmose een goede mogelijkheid is blijkt steeds vaker. Veel kennisinstituten en bedrijven doen daarom experimenten met deze techniek. Het Puro concept dat ook een anaerobe omgekeerde osmose techniek is welke ook nog 40% energiezuiniger is zal ide komende tijd verder uitgewerkt en getest worden.

 
klik om te vergroten   klik om te vergroten
 
Ontzilting en drinkwaterproductie met PURO concept (links) en ontzilting in een zuiveringsstation met een concentraatstroom die je op de rivier loost (rechts). Klik op de afbeeldingen voor vergroting.

Terug naar het overzicht