GEA Westfalia Separator decanters voor Biwater project Sri Lanka

Biwater knapt drinkwatervoorziening in het westen van Sri Lanka op

Rondom de stad Negombo in het westen van Sri Lanka is afgelopen jaar de drinkwatervoorziening aanzienlijk verbeterd en uitgebreid. Alle 148.000 bewoners krijgen nu 24 uur per dag drinkwater. Dat is het resultaat van een project dat Biwater Contracting uit Amsterdam uitvoerde met ontwikke- lingsgeld van de Nederlandse overheid in opdracht van het nationale drink- waterbedrijf van Sri Lanka. Een reportage van Johannes Odé. We worden ontvangen door Don Huntriss, projectmanager van Biwater. Hij leidt ons rond over het terrein waar het Amsterdamse bedrijf naast de twee oudere drinkwaterinstallaties een gloednieuwe installatie en twee grote reservoirs voor wateropslag bouwde. De installatie is sinds afgelopen september operationeel en heeft de capaciteit van de bestaande installaties met een derde vergroot tot 36.000 kubieke meter per dag.

“Tot voor kort had maar 60 procent van de bevolking in dit gebied toegang tot leidingwater en bovendien maar gedurende een aantal uren per dag, vertelt Huntriss. “Daarnaast zorgden lekkages logischerwijs voor vervuiling van het drinkwater. Het project behelst daarom niet alleen de uitbreiding van de capaciteit van de drinkwaterinstallatie maar ook de uitbreiding en optimalisering van het distributienetwerk en de optimalisering van het beheer. Want als je zo’n kostbare verbetering aanlegt, moet het ook optimaal en duurzaam functioneren en het beheer goed geregeld worden. Daar is een cultuuromslag voor nodig bij de opdrachtgever, het nationale drinkwater- bedrijf van Sri Lanka, waar verantwoordelijk- heden traditioneel heel hiërarchisch verlopen. Dat heeft tijdens het project veel van onze aandacht en geduld gevergd.”

Nederlandse overheid en ING

Het project kent een lange voorgeschiedenis. In 2004 verrichtte het drinkwaterbedrijf van Sri Lanka een haalbaarheidsonderzoek voor de uitbreiding en verbetering van de drinkwatervoorziening in het gebied rond Negombo. Maar Sri Lanka kon het project zelf niet financieren en was afhankelijk van buitenlandse financiering. Biwater raakte geïnteresseerd en is zelf op zoek gegaan naar financiering in Nederland (de inmiddels vervallen ORET-regeling) en heeft die kunnen regelen. Biwater haalde het contract binnen voor het ontwerp, de bouw en start van de uitbreiding van de drinkwaterinstallatie, het vernieuwen van pompen, het distributie- netwerk en de bouw van opslagreservoirs. De contractsom bestaat uit 19,6 euro miljoen als gift en 16,7 euro miljoen als ‘zachte’ lening van de ING.

Huntriss is vanaf het begin in 2008 verant- woordelijk voor de realisatie van het project en is er trots op dat de bouwwerkzaamheden volgens planning zijn verlopen. “Het is heel bevredigend om van begin tot eind bij dit project betrokken te zijn. Als oorspronkelijk civiel ingenieur ben ik in dit project betrokken geraakt bij tal van andere disciplines. We hebben heel wat obstakels onderweg moeten slechten. Maar uiteindelijk geeft het een goed gevoel iets te kunnen betekenen voor zo’n elementaire voorziening als drinkwater. En ik ben ervan overtuigd dat het drinkwaterbedrijf en de bevolking veel baat heeft bij dit project.”

Slib ontwateren

Het water voor de waterzuiveringsinstallatie wordt betrokken uit de Maha Oya rivier. Er ligt een stuw in de rivier om het waterpeil op voldoende hoogte te houden voor de innname en anderzijds voorkomt deze stuw dat de zouttong het innamepunt bereikt. Want de installatie ligt hier vlakbij zee. Het innamepunt ligt boven de stuw en het slib van de bestaande installaties wordt geloosd onder de stuw.

Voor nieuwe installatie is het echter volgens de nieuwe milieuwetten niet meer toegestaan om slib te lozen op de rivier en daarom moet het slib verdikt worden, zodat het in gedroogde vorm apart afgevoerd kan worden. Daarvoor heeft Biwater aan GEA Westfalia Separator Nederland uit Cuijk de opdracht gegeven voor het leveren van een complete plug-and-play-installatie ontworpen voor de slib-ontwatering en samen met Logisticon uitgevoerd. Deze ruim negen meter lange container, opgesteld op een twee meter hoog frame, bevat alle benodigde apparatuur waaronder twee UCD 305 decanters, een polymeeraanmaakunit, slib- en doseerpompen en een complete besturing.

De decanterkoek wordt in kippers onder de container opgevangen en gestort. Het centraat is zo schoon dat het op het oppervlaktewater geloosd kan worden. Eén decanter verwerkt circa vijf kubieke aluminiumslib per uur. In piektijden kan de installatie tien kubieke meter slib per uur verwerken. Voorafgaand aan de verscheping is de unit getest en medewerkers van het Sri Lankaanse drinkwaterbedrijf hebben een training in Nederland gekregen. Het 3D ontwerp maakte het mogelijk om de toegankelijkheid tijdens bedrijf en voor onderhoud inzichtelijk te maken.

Vernieuwing leidingen

Een belangrijk onderdeel van het project is de vernieuwing van 14 km transport- leidingen naar vier watertorens en de aanleg van 206 km distributieleidingen: een uitbreiding van 17.500 aansluitingen waardoor het netwerk een capaciteit krijgt van 40.000 aansluitingen. Royal Haskoning is door Biwater ingehuurd om de distributie- leidingen te vernieuwen en het beheer te optimaliseren. “Het is veel meer dan vervanging en uitbreiding van het net,” legt WAM-projectmanager Willem Kroonen uit: “Wat we hier doen kan je rustig een pilotproject noemen dat als voorbeeld kan dienen voor andere drinkwaterleiding- projecten in Sri Lanka. Ik hou me vooral bezig met de optimalisering van het beheer van het drinkwaterleidingnet en dus hoort training aan de medewerkers van het drinkwaterbedrijf tot mijn belangrijkste taken.”

Voor het onderhoud en de aanleg van het distributienetwerk is het drinkwaterbedrijf verantwoordelijk. Maar, zo heeft Kroonen ervaren, het drinkwaterbedrijf beschikt niet over een adequate documentatie van het bestaande netwerk en efficiënt management en beheer van het distributienetwerk was tot voor kort ver te zoeken. “Toen ik hier drie jaar geleden kwam, bemerkte ik dat slechts enkele medewerkers van het drinkwater- bedrijf enige kennis hadden van het net. Met verbazing zei ik: als die personen wegvallen, wat gebeurt er dan met de kennis over het distributienetwerk? Dan heb je niets. Hoe wil je dan zorgen voor onderhoud? Daarom is het zo belangrijk dat wij de medewerkers van het drinkwaterbedrijf leren het distributie- netwerk volledig in kaart te brengen en ook vooraf te bepalen waar en wanneer onderhoud of vervanging nodig is. Dat soort management waarbij je vooruit plant is geheel nieuw voor het drinkwaterbedrijf van Sri Lanka.”

Geduld

Onder leiding van Willem Kroonen en zijn Royal Haskoning collega’s hebben ingenieurs van het drinkwaterbedrijf het distributie- stelsel van 206 km ontworpen. “Dat ging niet altijd even makkelijk, vanwege de bureau- cratische structuur van het bedrijf. Het kostte veel tijd voor er besluiten genomen konden worden. Je leert noodzakelijkerwijs om geduldig te zijn.” Een deel van de bestaande leidingen wordt vervangen en een nieuw netstelsel wordt aangelegd naar wijken die nog geen aansluiting hebben. Kroonen: “Wij hebben veel beschadigde waterleidingen aangetroffen, omdat ze gewoon slecht en te ondiep gelegd zijn en omdat de sleuf is opgevuld met allerlei rommel en stenen. In ons ontwerp geven we aan welke leidingen waar gelegd moeten worden en hoe ze gelegd meten worden. We werken daarbij met GPS-landmeetinstrumenten. Dat heeft nogal voeten in aarde gehad. De overheid deed zeer moeilijk over het importeren van GPS-apparatuur en mensen die metingen moeten doen hebben speciale identiteits- bewijzen nodig.”

De uitvoering van het distributienetwerk wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van het drinkwaterbedrijf. Zij besteedt de werkzaamheden uit aan lokale aannemers en onderaannemers. Kroonen: “De medewerkers van het drinkwaterbedrijf weten nu dankzij onze trainingen aan welke eisen de uitvoering moet voldoen. Maar helaas is onze ervaring dat het werk toch niet altijd wordt uitgevoerd volgens de standaarden die zijn vastgelegd in het contract. Bovendien duurt het werk langer dan gepland.”

Dat vindt Kroonen behoorlijk frustrerend. Hij hoopt dat de laatste leidingen in maart gelegd zijn en alles volledig overgedragen kan worden aan het drinkwaterbedrijf. “Ik zie dat het een leerzame ervaring is voor het drinkwaterbedrijf en hoop dat onze projectaanpak navolging krijgt in Sri Lanka.

Tekst en foto’s: Johannes Odé

Drinkwaterbedrijf Evides onderzoekt zuiveringstechnologie voor de toekomst


Door klimaatverandering (lage en hoge rivierafvoer en verzilting), eventuele bodemverontreiniging en lozing van ongewenste stoffen wordt de kwaliteit van de bronnen waaruit drinkwater geproduceerd beïnvloed. Om aan deze veranderingen het hoofd te bieden is Evides in diverse onderzoeksprojecten op zoek naar nieuwe technologieën.

Bekijk bericht Nieuwsoverzicht

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de online nieuwsbrief!

Door op "inschrijven" te klikken ga je tevens akkoord met het Privacy statement.