Onderzoek actieve kool bij RWZI

Omdat in 2015 de nieuwe Kader Richtlijn Water (KRW) van kracht wordt, wat impliceert dat het oppervlaktewater een goede chemische en biologische toestand moet hebben, zullen er op diverse plaatsen in Nederland aanvullende maatregelen genomen moeten worden om dit te bereiken. De RWZI speelt als puntbron van vervuiling in sommige wateren een belangrijke rol in de voorkomende waterkwaliteit. Een aantal probleemstoffen is gekenmerkt als prioritair, maar vooralsnog zijn er geen normen en ecologische doelen definitief vastgesteld in vergunningsvoorschriften. Met name voor herbicides, pesticides, medicijnresten en hormoonverstorende stoffen kan de RWZI een belangrijke bijdrage leveren aan de waterkwaliteitverbetering. Een viertal waterschappen Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Aa en Maas, en Waterschap De Dommel hebben dit onderkend en voeren samen met Norit, Royal Haskoning en Logisticon onderzoek uit in Stowa-verband.

Per RWZI zijn specifieke probleemstoffen een aandachtspunt, te weten:

  • voor de RWZI De Nieuwe Waterweg zijn dat herbicides en pesticides met als bron de glastuinbouw;
  • voor de RWZI Oijen zijn dat medicijnen en hormonen met als bron de farmaceutische industrie,
  • ziekenhuis Oss en huishoudens;
  • voor de RWZI Nijmegen is dat de toxiciteit van het effluent;
  • voor de RWZI Biest-Houtakker is dat opgelost organisch fosfaat met als bron textielindustrie, toxiciteit

en hormonen en medicijnen.

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat actieve kool een belangrijke rol kan spelen in het verwijderen van deze probleemstoffen. Echter de noodzaak om eerst CZV en zwevende stof te verwijderen in een zandfilter, voordat met actieve kool het water nabehandeld wordt tot de gewenste kwaliteit, wordt nu onderzocht. Als een voorzuivering namelijk kan komen te vervallen kan dit een grote kostenbesparing opleveren. De hypothese dat dit de looptijd en vervangingskosten van de actieve kool beïnvloedt, werd tot eind 2009 in vier demonstratie-installaties van 25-50 m3/h op praktijkschaal onderzocht.

Drinkwaterbedrijf Evides onderzoekt zuiveringstechnologie voor de toekomst


Door klimaatverandering (lage en hoge rivierafvoer en verzilting), eventuele bodemverontreiniging en lozing van ongewenste stoffen wordt de kwaliteit van de bronnen waaruit drinkwater geproduceerd beïnvloed. Om aan deze veranderingen het hoofd te bieden is Evides in diverse onderzoeksprojecten op zoek naar nieuwe technologieën.

Bekijk bericht Nieuwsoverzicht

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de online nieuwsbrief!

Door op "inschrijven" te klikken ga je tevens akkoord met het Privacy statement.