Onderzoek actieve kool bij RWZI

Omdat in 2015 de nieuwe Kader Richtlijn Water (KRW) van kracht wordt, wat impliceert dat het oppervlaktewater een goede chemische en biologische toestand moet hebben, zullen er op diverse plaatsen in Nederland aanvullende maatregelen genomen moeten worden om dit te bereiken. De RWZI speelt als puntbron van vervuiling in sommige wateren een belangrijke rol in de voorkomende waterkwaliteit. Een aantal probleemstoffen is gekenmerkt als prioritair, maar vooralsnog zijn er geen normen en ecologische doelen definitief vastgesteld in vergunningsvoorschriften. Met name voor herbicides, pesticides, medicijnresten en hormoonverstorende stoffen kan de RWZI een belangrijke bijdrage leveren aan de waterkwaliteitverbetering. Een viertal waterschappen Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Aa en Maas, en Waterschap De Dommel hebben dit onderkend en voeren samen met Norit, Royal Haskoning en Logisticon onderzoek uit in Stowa-verband.

Per RWZI zijn specifieke probleemstoffen een aandachtspunt, te weten:

  • voor de RWZI De Nieuwe Waterweg zijn dat herbicides en pesticides met als bron de glastuinbouw;
  • voor de RWZI Oijen zijn dat medicijnen en hormonen met als bron de farmaceutische industrie,
  • ziekenhuis Oss en huishoudens;
  • voor de RWZI Nijmegen is dat de toxiciteit van het effluent;
  • voor de RWZI Biest-Houtakker is dat opgelost organisch fosfaat met als bron textielindustrie, toxiciteit

en hormonen en medicijnen.

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat actieve kool een belangrijke rol kan spelen in het verwijderen van deze probleemstoffen. Echter de noodzaak om eerst CZV en zwevende stof te verwijderen in een zandfilter, voordat met actieve kool het water nabehandeld wordt tot de gewenste kwaliteit, wordt nu onderzocht. Als een voorzuivering namelijk kan komen te vervallen kan dit een grote kostenbesparing opleveren. De hypothese dat dit de looptijd en vervangingskosten van de actieve kool beïnvloedt, werd tot eind 2009 in vier demonstratie-installaties van 25-50 m3/h op praktijkschaal onderzocht.

Aquatech Amsterdam 2019


Amsterdam is de thuisbasis van de grootste waterbeurs ter wereld namelijk Aquatech. Alles op het gebied van proces-, drink- en afvalwater is te vinden in de Rai in Amsterdam met duizenden waterprofessionals. Van 5-8 november 2019 neemt Logisticon Water Treatment deel aan de Aquatech in samenwerking met Inge GmbH, Duitsland. Beiden streven we ernaar om nieuwe standaarden te stellen op het gebied van ultrafiltratie en waterhergebruik, waarvan onze UF2880 een ultiem voorbeeld is.

Bekijk bericht Nieuwsoverzicht