Results

Drinking water company Evides investigates purification technology for the future

nieuws_en

Read more

Drinkwaterbedrijf Evides onderzoekt zuiveringstechnologie voor de toekomst

Door klimaatverandering (lage en hoge rivierafvoer en verzilting), eventuele bodemverontreiniging en lozing van ongewenste stoffen wordt de kwaliteit van de bronnen waaruit drinkwater geproduceerd beïnvloed. Om aan deze

Read more

Smart solution for reducing benzene emissions

nieuws_en

Read more

Slimme oplossing voor reductie van benzeenemissies

Een olieraffinaderij in het Rotterdamse havengebied had voor een periode van drie jaar een waterzuiveringsinstallatie van 70 m3/h nodig om luchtemissies van benzeen op de bestaande biologische afvalwaterzuivering te verminderen.

Read more

Mobiele wateroplossing voor waterzuiveringsinstallatie in Zweden

Eind februari 2022 werd bij een waterzuiveringsinstallatie in de regio van Stockholm geconcludeerd dat er verhoogde microbiologische barrières nodig waren, om veilig drinkwater en een verhoging in de productiecapaciteit te kunnen

Read more

Mobile water solution at Swedish water treatment plant

nieuws_en

Read more

Vink en Logisticon zetten samen duurzame stappen

Vink Kunststoffen, één van Logisticons leveranciers, heeft een kunststof-recyclingprogramma opgezet, waarbij relaties hun kunststof-restmaterialen kunnen laten recyclen. Vink stelt hiervoor kratten beschikbaar, waarin het

Read more

Vink and Logisticon sustainable supplychain partners

nieuws_en

Read more

Evides and Logisticon celebrate 12,5 years of DWP Botlek

nieuws_en

Read more

Evides en Logisticon vieren 12,5 jaar DWP Botlek

Tijd voor taart! 12,5 jaar geleden is door Evides Industriewater in de Rotterdamse haven Nederlands grootste gedemineraliseerd water installatie gerealiseerd samen met Logisticon. Om dit jubileum en de samenwerking tussen Evides

Read more

Temporary pilot solution for new flocculant test

nieuws_en

Read more

Tijdelijke pilot-oplossing voor nieuwe flocculant-test

Logisticon Verhuur heeft in samenwerking met het wateronderzoek en -adviesbureau WLN in maart jl. een polymeer (PE)aanmaakinstallatie geplaatst bij een productielocatie van Waterbedrijf Groningen. Waterbedrijf Groningen is

Read more

Orvion Udetect® - analysing bacteria in water samples with mobile qPCR

nieuws_en

Read more

Orvion Udetect® – zelf bacteriën in watermonsters meten met mobiele qPCR

Orvion, een zusterbedrijf van Logisticon, heeft Orvion Udetect® ontwikkeld waarmee je zelfstandig, mobiel, snel en nauwkeurig bacteriën in water kunt analyseren, zonder laboratorium.

Read more

Tijd om de industrie te ontmoeten op Maintenance Gorinchem

Logisticon Water Treatment neemt deel aan Maintenance Gorinchem en kan niet wachten om u persoonlijk te ontmoeten zonder zich zorgen te maken over eventuele COVID-19 beperkingen.

Read more

Time to meet the industry at Maintenance Gorinchem

nieuws_en

Read more

New-build in partial use

nieuws_en

Read more

Nieuwbouw deels in gebruik

De laatste update over de verbouwing van het nieuwe kantoorpand en de productiehallen dateert van oktober 2021. De afgelopen maanden is er veel gebeurd, waardoor we het kantoorpand aan de Energieweg 2 inmiddels met veel plezier

Read more

Smart innovation results in less maintenance

nieuws_en

Read more

Minder onderhoud dankzij slimme innovatie

In Logisticontour nr. 25 heeft u kunnen lezen over een grondwateronderzoek uitgevoerd door Vitens op West-Terschelling met een pilotinstallatie van Logisticon. Het grondwater daar bevat een kleine hoeveelheid methaan dat in de

Read more

Special treatment at ‘De Put’

nieuws_en

Read more

In en uit de Put

Op 4 september 2020 werd drinkwater-zuiveringsstation de Put te Nieuw-Lekkerland uitgeschakeld omdat Oasen het grootschalig gaat vernieuwen. Deze productielocatie, die al in 1922 in productie werd genomen, zat aan het einde van

Read more

Insights from Logisticon on climate mitigation and adaptation

nieuws_en

Read more

De aanpak van Logisticon met betrekking tot klimaatverandering

Vorig jaar was de 26e editie van de ‘UN climate change conference of the parties’ (Cop26) in Glasgow Verenigd Koninkrijk. Voor veel bedrijven staat er veel op het spel om de COP26-doelstellingen te halen.

Read more

Uitbreiding in Kazachstan

In 2019 werd op huurbasis bij een grote industriële klant in Kazachstan een zand- en ultrafiltratie-installatie geplaatst. Na 1,5 jaar probleemloos te hebben gedraaid werd er in 2020 met een uitbreiding gestart, die in het najaar

Read more

2000+ followers on LinkedIn

nieuws_en

Read more

2000+ Volgers op LinkedIn

2000+ volgers op LinkedIn – Bedankt!Soms mag je best eens trots zijn op jezelf en dit is zo’n moment! De LinkedIn-pagina van Logisticon heeft 2000+ volgers bereikt en daar zijn wij ontzettend blij mee. Iedereen hartelijk

Read more

Thanks to a Rental Solution, our customer experiences the desired quantity and quality

nieuws_en

Read more

Dankzij Verhuuroplossing ervaart klant de gewenste kwantiteit- en kwaliteit.

Logisticon Verhuur heeft de vraag gekregen om een volledige waterbehandeling te leveren voor een klant uit Noord-Nederland, die plantaardig eiwit uit aardappelen maakt. De klant had te maken met de aardappelcampagne in combinatie

Read more

‘End-of-pipe solution’ enables client to discharge again

nieuws_en

Read more

Dankzij innovatieve ‘end of pipe-oplossing’ mag klant weer lozen

Logisticon werd gevraagd om op locatie een waterscan uit te voeren bij een voedingsmiddelen bedrijf in Noord Nederland. Dit bedrijf kampte met een hoog chloridegehalte in het effluent van de huidige afvalwaterzuivering. Aan de

Read more

Dankzij slimme pilot-afvalwaterzuivering mag Belgische chemieproducent weer op het riool lozen

De situatie betreft een pilot installatie op het afvalwater van een Belgische producent van fenolharsen (synthetische kunststoffen).  Deze producent werd geconfronteerd met een te hoge concentratie CZV (Chemische zuurstof

Read more

Smart wastewater treatment pilot programme enables Belgian chemical producer to discharge into sewer

nieuws_en

Read more

Innovatieve mobiele trailer voor monsternames bespaart tijd en overlast

Ter bewaking van de volksgezondheid worden sinds 2010 op een gestandaardiseerde wijze spuimonsters genomen van het sediment en de dierlijke organismen die zich in het drinkwater-distributienetwerk bevinden. In de loop der tijd

Read more

Innovative mobile trailer for sampling saves time and inconvenience

nieuws_en

Read more

Logisticon at Aquatech Amsterdam

nieuws_en

Read more

Logisticon is aanwezig op Aquatech Amsterdam

Met ruim 15.000 bezoekers uit de hele wereld is de Aquatech Amsterdam de meest toonaangevende vakbeurs voor proces-, drink- en afvalwater. Van 2 - 5 november vindt u Logisticon Water Treatment op het buitenterrein van

Read more

First drinking water-methane removal using degassing membranes

nieuws_en

Read more

Eerste drinkwater-methaanverwijdering via ontgassingsmembranen

Tegenwoordig wordt bij productiebedrijf Vitens in West-Terschelling ongeveer 1/3 van het drinkwater op Terschelling gewonnen uit de zoetwaterbel die zich onder het eiland bevindt. Het overige 2/3 deel wordt aangevuld vanuit

Read more

Reconstruction in full flow

nieuws_en

Read more

Verbouwing in volle gang

Na een welverdiende vakantie heeft het bouwteam de gang er bij het nieuwe kantoorpand aan Energieweg 2 weer goed in. Nadat vóór de bouwvak de ruwbouw was afgerond is er inmiddels een begin gemaakt met het stucwerk, het aanleggen

Read more

Rapid intervention for 3-stage cobalt removal

nieuws_en

Read more

Snelle interventie voor 3-traps kobaltverwijdering

Logisticon Verhuur werd recent benaderd door een chemisch bedrijf in het Rotterdamse havengebied dat plastics produceert. Deze klant heeft een biologische SBR-afvalwaterzuivering staan, die de afvalwaterverontreiniging uit de

Read more

Logisticon Rental makes sure the customer discharges clean water

nieuws_en

Read more

Logisticon Verhuur zorgt dat de klant schoon water loost

Een farmaceutisch bedrijf in België die de productie sterk aan het uitbreiden is kreeg te maken met een bouwplaats die bemalen moest worden voor de aanleg van kelders en liftschachten. Logisticon Verhuur is gevraagd mee te denken

Read more

Final installation installed within a week

nieuws_en

Read more

Definitieve installatie binnen een week aangelegd

In een vorig artikel deed Logisticon verslag van de tijdelijke installatie bij een Franse industriële klant. Deze is volgens planning na enkele maanden vervangen voor een definitieve installatie. De installatie is grotendeels

Read more

Een terugblik op de sloopwerkzaamheden

De verbouwing bij Logisticon is inmiddels al enige tijd aan de gang. Als voorbereiding op de verbouwing is er in week 13/14 het nodige sloopwerk verricht.

Read more

A look back at the demolition work

nieuws_en

Read more

The renovation continues

nieuws_en

Read more

De verbouwing gaat door

De verbouwing bij Logisticon is in volle gang. Na eerdere updates over de verbouwing, is er in onderstaand filmpje te zien hoe er vloerverwarming geplaatst is en er vervolgens beton is gestort.

Read more

Logisticon provides suitable solution for drinking water treatment

nieuws_en

Read more

Logisticon biedt de geschikte oplossing voor drinkwaterbehandeling

Voor een gemeente in Scandinavië heeft Logisticon Water Treatment een containerised UF-installatie geleverd ter verbetering van de drinkwaterkwaliteit. Voor langere tijd was de waterkwaliteit op de grenswaarde van de

Read more

The renovation is in full swing!

nieuws_en

Read more

De verbouwing is in volle gang!

Logisticon is druk met de verbouwing. Als onderdeel van de verbouwing wordt het kantoorpand op Energieweg 2 geheel aangepast en uitgebreid.

Read more

Logisticon builds surface water pilot for Dunea

nieuws_en

Read more

Logisticon Water Treatment bouwt oppervlaktewater pilot voor Dunea

Dunea is op zoek naar nieuwe bronnen voor drinkwater omdat het robuuste systeem, met twee rivierbronnen (Maas en Lek) en 80 km lange leidingen naar de duinen, steeds kwetsbaarder worden. Vervuiling ligt op de loer, droogte zorgt

Read more

Knowledge and competence provide the appropriate solution

nieuws_en

Read more

Kennis en kunde bieden de geschikte oplossing

Vanuit een Scandinavisch voedingsmiddelenbedrijf ontving Logisticon de opdracht om een dubbele Ultrafiltratie-installatie te leveren voor de behandeling van oppervlaktewater.

Read more

Flexibility at the top in France

nieuws_en

Read more

Flexibiliteit ten top in Frankrijk

Bij een grote industriële klant in Frankrijk, zal in 2021 een gecombineerde demiwater/proces water installatie worden geplaatst van 3 x 25 m³/h. Als voedingswater wordt hierbij gebruik gemaakt van water uit de naastgelegen

Read more

Logisticon Water Treatment bouwt brakwaterpilot voor Dunea

Dunea is op zoek naar nieuwe drinkwaterbronnen, omdat een systeem met één rivierbron, de Afgedamde Maas en 80 km lange leidingen naar de duinen, steeds kwetsbaarder wordt.

Read more

Logisticon builds brackish water pilot for Dunea

nieuws_en

Read more

The renovation has started

nieuws_en

Read more

De verbouwing is van start gegaan

Logisticon is druk met de verbouwing. Als onderdeel van de verbouwing wordt het kantoorpand op Energieweg 2 geheel aangepast en uitgebreid. 

Read more

De LogistiContour 23 is uit!

Logisticon heeft een nieuwe LogistiContour uitgebracht. Ditmaal de Januari editie met leuke en innovatieve nieuwsitems.

Read more

The LogistiContour 23 is released!

nieuws_en

Read more

Measuring trailers for RIVM and Deltares

nieuws_en

Read more

Meettrailers voor RIVM en Deltares

Logisticon Water Treatment heeft twee meettrailers voor het RIVM en Deltares gebouwd voor het meten van de waterkwaliteit in agrarische gebieden. De meettrailers worden gebruikt om de dynamiek van uitspoeling van nutriënten uit

Read more

Rapid measurements of bacteria in water, without a laboratory

nieuws_en

Read more

Snelle metingen van bacteriën in water, zonder laboratorium

Orvion, een zusterbedrijf van Logisticon, heeft Udetect ontwikkeld waarmee binnen 2 uur en on-site bacteriën in water worden gekwantificeerd. Zonder laboratorium, uitvoerbaar door operators of monsternemers

Read more

Logisticon stops using natural gas!

nieuws_en

Read more

Logisticon gaat van het gas af!

De uitbreiding bij Logisticon is in volle gang. Het jaar is begonnen met het plaatsen van een nieuwe portaalkraan op het nieuwe buitenterrein aan Ambachtsweg 34. Na het plaatsen van de terreinverlichting en het afmaken van het

Read more

Water purification contributes to savings on the required polymer

nieuws_en

Read more

Waterzuivering draagt bij aan besparing op de benodigde polymeer

Eind 2019 is Logisticon begonnen met het bouwen van een waterzuivering als onderdeel van een installatie die grootschalig polymeer aanmaakt. Het benodigde polymeer aanmaakwater, wordt vanaf de geplaatste pompskid bij de rivier

Read more

Containerized demi-installation operational in a few days

nieuws_en

Read more

Containerized demi-installatie in enkele dagen operationeel

' Snel operationeel' is niet altijd en overal een noodzaak. Maar opdrachtgevers ervaren het wel als erg prettig wanneer het gebeurd.

Read more

We make sure the customer discharges clean water

nieuws_en

Read more

Wij zorgen dat de klant schoon water loost

Een groot chemisch concern in het Rotterdamse havengebied, is medio 2020 een aantal nieuwe producten gaan produceren. Hierdoor is de samenstelling van de totale afvalwaterstroom veranderd.

Read more

Mobiele ultrafiltratie voor drinkwaterbereiding

Begin 2020 leverde Logisticon Mobile Water Solutions 4 containerised ultrafiltratie-systemen aan een klant in Brazilië.

Read more

Mobile ultrafiltration for drinking water production

nieuws_en

Read more

The first piles for the new building

nieuws_en

Read more

De eerste palen voor de nieuwbouw

De realisatie van ons nieuwbouwproject vordert gestaag. De eerste paal is een feit! 

Read more

The new LogistiContour is released!

nieuws_en

Read more

De nieuwe LogistiContour is uit!

Logisticon heeft wederom een nieuwe LogistiContour gerealiseerd. Ditmaal de september editie met leuke en innovatieve nieuwsitems.

Read more

Patrick Wuis the new Manager Rental department

nieuws_en

Read more

Patrick Wuis nieuwe Hoofd Verhuur

Met ingang van 1 oktober 2020 is Patrick Wuis aangesteld als hoofd afdeling verhuur bij Logisticon Water Treatment in Groot-Ammers. In deze functie zal Patrick het beleid van de afdeling structureren en de verhuur activiteiten op

Read more

Right chemistry between Logisticon and Organik Kimya

nieuws_en

Read more

Juiste chemie tussen Logisticon en Organik Kimya

Chemiebedrijf Organik Kimya Netherlands BV, gevestigd op de toepasselijke Chemieweg 7 te Rotterdam, is gespecialiseerd in het maken van polymeren als basis voor verf en lakken. In 2019 kwam vanuit Organik Kimya de vraag of

Read more

Logisticon provides temporally waste water treatment solution

nieuws_en

Read more

Logisticon biedt een tijdelijke oplossing voor afvalwaterbehandeling

Eind 2019 kreeg een voedingsmiddelen bedrijf dat zich specialiseert in het raffineren van eetbare oliën te maken met het vertrek van het naastgelegen bedrijf die haar activiteiten ergens anders ging onderbrengen. Samen hadden

Read more

Nitrogen removal for the Rivierenland Water Board

nieuws_en

Read more

Stikstofverwijdering voor Waterschap Rivierenland

Eén van de belangrijke onderdelen van de rwzi Nijmegen is het vergisten van slib, van zowel de rwzi Nijmegen als ook van de andere rwzi’s in het oostelijke deel van het verzorgingsgebied. De biogas- en energieproductie zijn

Read more

Stay up to date and sign up for the online newsletter!

By clicking on "subscribe" you also agree with the Privacy statement.