Denitrificatie en defosfatering RWZI

Door Waterschap Reest & Wieden en gemeente Steenwijkerland is op 3 juni 2005, in het kader van het project Wieden Helder, opdracht verleend aan Nordic Water Benelux voor de uitvoering van een complete tweetraps zandfiltratie.

De opdracht is in samenwerking met Logisticon Water Treatment b.v. uitgevoerd, waarbij Nordic Water de continu DynaSand® filters en Acetoldosering leverde voor de denitricatie en Logisticon de gehele installatie voor haar rekening nam inclusief de levering van de defosfateringinstallatie met discontinu zand filters, pompen, leidingwerk, etc. Basisontwerp en directievoering van het project was in handen van Royal Haskoning.

In hoofdlijnen bestaat de installatie uit: 8 DynaSand® continu zand filters, 2 cascades voor beluchting, 6 discontinu open zand filters, pompen voor voeding en spoelen, zandvang, chemicaliëndoseringen, tussenliggend leidingwerk en besturing. De zuiveringscapaciteit is gesteld op 445 m3/h, maar is hydraulisch uitgelegd op 600 m3/h. Uit oogpunt van kosten en energiebesparing is ervoor gekozen om het water in een keer op hoogte te brengen en daarna de gehele installatie onder vrijverval te laten werken.

De installatie werd in recordtijd gebouwd, waarbij in januari 2006 al water door de installatie stroomde. De uiteindelijke waterkwaliteitseis is 2,2 mg/l voor N-totaal en 0,15 mg/l voor P-totaal. Het project Wieden Helder is een project van twee partijen, namelijk Waterschap Reest & Wieden en gemeente Steenwijkerland. Het project is mede tot stand gekomen met een subsidie van 50% van de provincie Overijssel voor de bovenwettelijke inspanning voor stikstof en fosfaat.

De gemeente Steenwijkerland moest de vuilemissie uit de riolering verminderen om per 1 januari 2006 te voldoen aan de zogenaamde basisinspanning. Dit zou voor de gemeente een aanzienlijke investering betekend hebben in de aanleg van randvoorzieningen. Eenzelfde vuilreductie op hetzelfde oppervlaktewater kon eenvoudiger en vooral goedkoper bereikt worden door het efuent van de zuiveringsinstallatie te gaan filtreren.

Het Waterschap Reest & Wieden wilde de hoeveelheden stikstof en fosfaat, die uiteindelijk vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Steenwijk in het kwetsbare water van de Weerribben en de Wieden terechtkomen, halveren. Door samen te gaan werken en de voor de basisinspanning benodigde filterinstallatie te verdubbelen en in twee trappen te gaan uitvoeren, kon uiteindelijk goedkoper gewerkt worden met een beter resultaat.

Gekozen is voor de uitvoering van de filterinstallatie met twee in serie geschakelde trappen om de zogenaamde MTR kwaliteit voor stikstof en fosfaat te kunnen bereiken. In de eerste continu ltratiestap wordt stikstof verwijderd door toevoeging van een koolstofbron. Na een tussenbeluchting en een ijzerdosering voor fosfaatverwijdering volgt de tweede discontinu filtratiestap. Het gezuiverde water wordt nabelucht alvorens het geloosd wordt op het Steenwijkerdiep.

Drinkwaterbedrijf Evides onderzoekt zuiveringstechnologie voor de toekomst


Door klimaatverandering (lage en hoge rivierafvoer en verzilting), eventuele bodemverontreiniging en lozing van ongewenste stoffen wordt de kwaliteit van de bronnen waaruit drinkwater geproduceerd beïnvloed. Om aan deze veranderingen het hoofd te bieden is Evides in diverse onderzoeksprojecten op zoek naar nieuwe technologieën.

Bekijk bericht Nieuwsoverzicht

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de online nieuwsbrief!

Door op "inschrijven" te klikken ga je tevens akkoord met het Privacy statement.